Gần 12.000 Bphone được bán vào ngày đầu tiên ra mắt - Bách Khoa Computer